SIA "Parnas GEO"

Ir dibināta 2013. gadā. Mēs nodarbojamies ar inženier-ģeodēziskiem un inženier-topogrāfiskiem
darbiem proektēšanai, rekonstrukcijai un celtniecībai.

Sazināties ar mums

PAR MUMS

Ir dibināta 2013. gadā. Mēs nodarbojamies ar inženier-ģeodēziskiem un inženier-topogrāfiskiem darbiem proektēšanai, rekonstrukcijai un celtniecībai. 

Ģeodēzija

Ģeodēzija
  • Visa veida inženierģeodēziskie darbi;
  • būvasu nospraušana, aktu izgatavošana;
  • inženierkomunikāciju nospraušana;
  • ielu, ceļu un laukumu nospraušana un izpilddokumentācijas izgatavošana;
  • ģeodēzisko atbalsta punktu /tīklu ierīkošana un uzmērīšana;
  • visa veida nivelēšanas darbi;
  • inženierkomunikāciju un ielu segumu izpilduzmērīšana;
  • inženiertehnisko būvju deformāciju monitorings (kontrole);
  • 3-dimensionālā uzmērīšana;
  • karjeru izstrādes tilpuma aprēķināšana;
  • ēkas fasāžu uzmērīšana.
  Topogrāfiskā

  Topogrāfiskā
  • Topogrāfiskā uzmērīšana un topogrāfisko plānu izgatavošana mērogos: 1:250, 1:500, 1:1000 un 1:2000; 
  • Apakšzemes komunikāciju uzmērīšana un saskaņošana ar komunikāciju „turētājiem” un būvvaldi; 
  • 2D un 3D topogrāfisko plānu izgatavošana.
  Kartogrāfija

  Kartogrāfija
  • Kartogrāfiskās papīra formāta informācijas digitalizēšana;
  • jaunu topogrāfisko karšu un plānu izveide un atjaunošana;
  • jaunu tematisko kārtu un plānu izveidošana.
  Robežu kadastrālā uzmērīšana

  Robežu kadastrālā uzmērīšana
  • Robežu instrumentālā uzmērīšana un zemes robežu plānu izgatavošana (ar reģistrāciju zemesgrāmatā);
  • Apgrūtinājumu un situācijas plānu izgatavošana;
  • Nomas robežplānu izgatavošana;
  • Zemes gabalu robežu noteikšana dabā, robežpunktu nostiprināšana un robežu atjaunošana;
  • Zemes transformācijas plānu izgatavošana un platību uzmērīšana.
  Zemes ierīcība

  Zemes ierīcība
  • Sadales priekšlikumu sagatavošana;
  • Ierīcības projektu izstrāde un saskaņošana īpašumu sadalei, apvienošanai vai robežu pārkārtošanai;
  • Īpašumu reālā un kamerālā sadale atbilstoši ierīcības projektam;
  • Zemes gabalu robežu izmaiņas;
  • Kompleksi risinājumi.
  Inženierģeoloģiskā izpēte

  Inženierģeoloģiskā izpēte

  Jebkurš būvlaukums, neatkarīgi no tā apjoma un paredzamā projekta veida, sākas ar inženieru izmeklējumiem. Informācija, kas tiek savākta šāda veida izmeklējumos, tiek izmantota dokumentācijas izstrādē, bez kuras nav iespējams saņemt atļauju jebkāda veida būvdarbiem. Inženierģeoloģiskā izpēte ir svarīgs etaps būvējamās teritorijas izpētē, pirms būvdarbu uzsākšanas un nav svarīgi cik sarežģīts ir projekts. Inženierģeoloģisko izpēti veic vienā no pirmajām projektēšanas stadijām.

  "Parnas GEO", SIA

  Tālrunis: 

  +371 65426470


  Mobilais tālrunis: 

  +371 26429908


  Fakss:

  +371 65426478

  E-pasts: 

  info@parnasgeo.eu


  Biroja adrese: 

  Rīgas iela 81-1A, Daugavpils, LV-5401


  Juridiskā adrese: 

  Rīgas iela 81-1A, Daugavpils, LV-5401